Kirloskar Enriching Lives

About the KIAMS


Academic Advisory Council

Dr. M. M .Pant

Dr. M.J. Xavier

Dr. C.N. Narayana

Dr. V.S. Pai

Dr. Mathew Manimala

Dr. D N Murthy

Prof. Shekhar Bonagiri

Prof. Manasi Phadke

Mr. Vishwanath Joshi

Mr. Partha Iyengar

 

 


Special Invitees

Mr. Atul C Kirloskar

Executive Chairman,
Kirloskar Oil Engines Ltd.

Mr. Rahul C Kirloskar

Executive Chairman,
Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.